NOS AUTRES NEWS

24.03.2020
SIGRE
Léif Matbiergerinnen,léif Matbierger,
 
 
Heimat deele mir Iech mat, dass de SIGRE bis op Weideres just nach fir d'Gemengen,d'Kollekteren an d'Entreprisen zougänglech ass.
 
Den Accès fir Privatleit ass verbuede, fir d'Verbreede vum Coronavirus COVID-19 ze limitéieren.
 
Bei Weidere Froe, kennt Dir Iech gären op folgender Telefonsnummer renseignéieren T: 77 05 99-1 oder awer och e Mail u folgend E-Mail Adresse maachen : info@sigre.lu.
 
Dir fannt och ënnert folgendem Post déi zwee offiziell Avis'en vum SIGRE op Letzeboiesch an op Franséisch.
 
Mir hoffen op Äert Versteesdemech a bleift gesond.
23.03.2020
Mir gi fir Iech an d'Apdikt

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Dir gëllt als Persoun vulnérabele ( > 65 Joër ) oder sidd a Quarantaine, respektiv Dir hutt kee Familljemember oder Noper, deen Iech är Medikamenter kann an d’Apdikt siche goën ?

D'Gemeng Lenneng wëllt Solidaritéit weisen a bitt hire Bierger eng Hëllef un.

Mellt Iech op der Gemeng op folgender Telefonsnummer entweder vu Méindes bis Dënschdes tëschent 10 an 12 Auer oder vu Mëttwochs bis Donneschdes tëschent 10 an 12 Auer T: 35 97 35 21, soudass dir dann Mëttwochs oder Freides beliwwert gitt.

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng

 

 

Chères citoyennes, chers citoyens,

Vous êtes une personne vulnérable ( > 65 ans ) ou sous quarantaine, respectivement aucun membre de votre famille ou voisin ne peut faire vos achats de médicaments.

La Commune de Lenningen fait preuve de solidarité en offrant à ses citoyens un service de soutien.

Vous pouvez contacter la Commune du lundi au mardi entre 10 et 12 heures ou bien du mercredi au jeudi entre 10 et 12 heures au numéro de téléphone suivant T: 35 97 35 21.

Les médicaments vous seront ainsi livrés tous les mercredis et vendredis.

Le collège échevinal de la Commune de Lenningen

20.03.2020
Molconcours fir all eis Schülerinnen a Schüler aus dem Cycle 1 ,2 3 a 4

Thema: Wat maacht dir an dëser Zäit doheem fir iech ze beschäftegen?

20.03.2020
Avis prolongation supension

🇱🇺Weiderhin bleiwen d'Schoulen, d‘Crèchen an d’Maison Relais an der Gemeng Lenneng bis den 19. Abrëll 2020 inclus zou.

🇫🇷 Les écoles fondamentales , crèches et maisons relais ( structures d'accueil pour enfants ) à Lenningen et Canach resteront toujours fermées jusqu’au 19 avril inclus.

 

Disclaimer